Algemene Voorwaarden Integra International B.V. (tevens handelende onder de namen: Integra lifestyle, Mastic Horse, Mastic Spa en Masticare)

Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee delen:

Onderdeel A van de algemene voorwaarden is van toepassing indien u zaken met ons doet als consument (particuliere klant), welke voorwaarden zo veel mogelijk zijn gebaseerd op de Qshops keurmerk voorwaarden, en

Onderdeel B van de algemene voorwaarden is van toepassing indien u zaken met ons doet in de uitoefening van uw beroep of bedrijf (zakelijke klant).

ONDERDEEL A Leveringen en diensten aan consumenten

Artikel 1: Definities

1.1 Consument: Consument is de koper/afnemer van goederen/diensten als natuurlijk persoon die niet handelt in naam van beroep of bedrijf.
1.2 Integra: Integra International B.V. dat aangesloten is bij Qshops keurmerk, waarmee de consument zaken doet.
1.3 Verkoop op afstand: Manier van verkoop waarbij door Integra gebruikt wordt gemaakt van één of meer techniek(en) voor communicatie om een overeenkomst op afstand te sluiten.
1.4 Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Consument en Integra, daaronder mede begrepen verkoop of afstand.
1.5 Prijs: De prijs voor goederen of diensten.
1.6 Aanbod: Iedere aanbieding die Integra doet voor producten of diensten met de daarbij behorende voorwaarden die hier op van toepassing zijn.
1.7 Herroepingsrecht: het recht waarbij consument binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van bestelling, zonder opgave van reden een overeenkomst kan ontbinden.
1.8 Klantenbeoordelingen/Reviews; De beoordelingen of reviews die door consumenten worden gegeven al dan niet op uitnodiging van Integra.

Contactgegevens Integra:
Integra International B.V.
Ruurloseweg 2
7141 KC Groenlo
Postbus 45
7140 AA Groenlo
Telefoon:  0031 (0)544 462477
E-mail: Info@integralifestyle.nl
KvK-nummer: 08027604
Btw-nummer: 0016.78.267.B01

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van producten en het leveren van diensten al dan niet via de website(s) van Integra.
2.2 De klant accepteert de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden door het accepteren van een aanbod of het plaatsen van een bestelling al dan niet via de website(s) van Integra. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de inhoud van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Integra, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennis kan worden genomen en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos kunnen worden toegezonden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen tussen Integra en consument dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Iedere aanbieding van product of dienst bevat een volledige en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en diensten. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Integra niet.
3.2 Integra zal het aanbod zodanig doen dat het voor de consument duidelijk welke rechten en plichten deze heeft bij aanvaarding van het aanbod.

3.3 Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie en schriftelijke bevestiging van Integra. Behoudens in de situatie als bedoeld in het volgende lid, komt, in het geval Integra de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd, een overeenkomst tot stand doordat Integra met uitvoeringshandelingen is begonnen.

4.2 Indien de consument het aanbod via elektronische weg heeft geaccepteerd, bevestigt Integra onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de acceptatie van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze acceptatie niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Integra zal voor de uitvoering van de overeenkomst de consument voorzien van de nodige informatie. Deze informatie bevat onder meer: de belangrijkste kenmerken van producten of diensten, de prijs inclusief alle belastingen, leveringskosten, de wijze van betalen, de uitvoering en levering en het bestaan van het herroepingsrecht (zie artikel 5).
4.4 Het is Integra toegestaan, binnen de wettelijke kaders, onderzoek te doen naar kredietwaardigheid van de consument en een bestelling of aanvraag te weigeren, indien Integra op grond van bedoeld onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet, danwel onder specifieke voorwaarden met de betreffende consument aan te gaan.

Artikel 5: Herroepingsrecht

5.1 De consument heeft het recht in geval van koop op afstand om de overeenkomst met Integra gedurende een bedenktermijn van 14 dagen te ontbinden.

5.2 De in lid 1 genoemde bedenktermijn gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het product heeft ontvangen of als een consument meerdere producten heeft besteld, de dag nadat de consument de laatste zending heeft ontvangen.

5.3 De in lid 1 bedoelde bedenktermijn gaat in geval van het leveren van een dienst door Integra in op de dag nadat de overeenkomst met de consument is gesloten.
5.4 In het geval Integra niet voldoet aan haar informatieverplichtingen over het herroepingsrecht dan geldt er een herroepingstermijn van 12 maanden, tenzij Integra alsnog aan haar informatieverplichtingen voldoet, waarna er een termijn van 14 dagen geldt vanaf dat moment.
5.5 Indien een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het herroepingsformulier of maakt hij dit op andere ondubbelzinnige wijze aan Integra kenbaar. Uitsluitend de kosten voor het terugzenden van de producten komen voor rekening van de consument. Consument is gehouden het product of de producten met alle geleverde toebehoren, zo veel mogelijk in originele staat en verpakking, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, nadat hij een beroep heeft gedaan op het herroepingsrecht, aan Integra te retourneren. Indien aantoonbaar sprake is van waardevermindering van het product, dan is consument hiervoor aansprakelijk.

5.6 Indien de consument de overeenkomst heeft ontbonden, waarvan de consument een ontvangstbevestiging ontvangt, zal Integra het door de consument betaalde bedrag, binnen 14 dagen nadat de consument de overeenkomst heeft ontbonden, terugbetalen. Het is Integra toegestaan te wachten met terugbetalen tot zij het product van de consument retour heeft ontvangen of tot de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft geretourneerd.
5.7 Integra kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Integra dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Integra geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Integra worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 6: Prijs

6.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
6.2 In afwijking van het vorige lid kan Integra producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Integra geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

6.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
6.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
6.5 de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
6.6 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 7: Registratie

7.1 De consument wordt de mogelijkheid geboden om zich via de website(s) van Integra te registreren middels een gebruikersnaam en e-mailadres, waarna hij middels een zelf gekozen wachtwoord, via “Mijn account” kan inloggen op de website(s) van Integra.

7.2 De consument is gehouden om zijn registratie- en inloggegevens, waaronder zijn wachtwoord strikt geheim te houden. Integra is niet aansprakelijk voor misbruik van voornoemde gegevens door onbevoegden. Alle handelingen via het account van de consument verricht worden geacht namens de consument te zijn gedaan en zijn dan ook voor rekening en risico van de consument.

Artikel 8: Bestelling en uitvoering van bestelling

8.1 Integra is gehouden, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk binnen 30 dagen de bestelling leveren. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
8.2 Integra zal met grote zorg de aanname en uitvoering van een bestelling behandelen.
8.3 Bij het niet kunnen leveren binnen 30 dagen door Integra, zal Integra de consument hiervan in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de koop te ontbinden. Hierbij dient het door consument al betaalde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk