Privacy verklaring

Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen ons voorstellen dat u deze liever niet zomaar weggeeft. Het gaat uiteraard om uw persoonlijke gegevens en het is niet de bedoeling dat deze ongewenst voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. De verwerking van uw persoonsgegevens doen wij daarom op een zo transparant en zo zorgvuldig mogelijke wijze, in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Integra International B.V. van u verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Integra International B.V.
Ruurloseweg 2
7141 KC  GROENLO
Tel: +31(0)544-462477
Fax:+31(0)544-465492
e-mail: info@integralifestyle.nl
Kvknummer: 08027604

Hierna te noemen : Integra,

Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid dan kunt u contact opnemen met mw. J. Beusink, bereikbaar op nummer +31(0)544-462477 of per e-mail (info@integralifestyle.nl).

Voor wie is deze privacy verklaring bedoeld?

– onze klanten (tevens prospects), relaties en leveranciers en personen die daarvoor werkzaam zijn;

– onze medewerkers, oud medewerkers en sollicitanten;

– de bezoekers van ons bedrijf, bezoekers van onze website en overige derden (waaronder beursbezoekers);

Integra verzamelt persoonsgegevens wanneer u deze via deze website (bijvoorbeeld per e-mail of door inschrijving nieuwsbrief), via uw Mastic Shop Account, via (klant)contact, via een bezoek aan ons bedrijf, of op andere wijze, zoals beursbezoek, aan ons kenbaar maakt.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens, afhankelijk van de doelgroep, grondslagen en doeleinden, zoals hierna beschreven:

– Gegevens van klanten (tevens prospects), relaties en leveranciers: daarvan verwerken wij onder meer de volgende gegevens: voornamen, achternaam, geboortedatum en –plaats, bedrijfsnaam, adresgegevens, financiële gegevens waaronder bankrekeningnummer, klant- en relatienummer, telefoonnummer en e-mailadres,

– Gegevens van medewerkers, oud-medewerkers en sollicitanten: daarvan verwerken wij onder meer de volgende gegevens: voornamen, achternaam, geboortedatum en –plaats, adresgegevens, BSN, kopie ID,  Curriculum Vitae (CV), bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres en pasfoto;

– Gegevens van bezoekers van ons bedrijf, bezoekers van de website en overige derden: daarvan verwerken bij onder meer de volgende gegevens:- voornaam en achternaam, geslacht, adresgegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres.

Welke grondslagen gebruikt Integra voor het verwerken van persoonsgegevens en voor welke doelen?

–  ter uitvoering van een overeenkomst; zoals het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met klanten, relaties en leveranciers, het aangaan van arbeidsovereenkomsten met onze medewerkers en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die bijdragen aan onze internetdiensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties;

–  op grond van een wettelijke verplichting; zoals de verwerking van administratieve gegevens voor uitbetaling van loon en verwerking van gegevens ten behoeve van de belastingdienst, verzoeken van overheden;

–  voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, zoals het uitvoeren van bestellingen en het leveren van onze producten, het uitvoeren van activiteiten gericht op het vergroten van ons klantenbestand (waaronder direct marketing activiteiten en beurzen) en verbetering van onze dienstverlening, het verwerken en registreren van inloggegevens van klanten die gebruik maken van een Masitc Shop account,  het beschermen van bedrijfsgegevens en het tegengaan van lekken daarvan, de begeleiding en individuele beoordeling van medewerkers, het uitvoeren van sollicitatieprocedures;

– toestemming: in het geval Integra bijzondere persoonsgegevens verwerkt zal zij, voor zover nodig, uitdrukkelijke toestemming aan u vragen.

– verder verwerken wij uw persoonsgegevens voor het afhandelen van bestellingen van klanten, voor het uitvoeren van marketingacties, daaronder begrepen het via beurzen informeren van klanten (tevens prospects) en relaties omtrent producten en diensten van Integra.

– Integra verstuurt nieuwsbrieven waarmee we klanten en overige derden willen informeren over nieuwe producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

– Integra houdt algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat we deze gebruiken.

Integra gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierboven beschreven doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld.

Welke persoonsgegevens deelt Integra met derden? 

Integra verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden, afhankelijk van de doelgroep, onder meer gedeeld met een onze accountant, hosting providers, bezorg- en pakketdienst en arbodienst. Deze derden, zogeheten verwerkers werken in opdracht van Integra. Met de organisaties waarmee Integra persoonsgegevens deelt heeft zij, voor zover noodzakelijk, verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonsgegevens is vastgelegd, zoals voor Integra geldt. Integra blijft evenwel verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.

Worden gegevens doorgegeven naar landen buiten de EER?

Indien zich de situatie voordoet dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER, dan zullen passende maatregelen worden genomen teneinde te waarborgen dat het doorgeven van gegevens overeenkomstig de voor ons geldende privacy wet- en regelgeving geschiedt.

Hoe lang bewaart Integra uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de in deze verklaring genoemde doeleinden te vervullen. Uw gegevens worden in ieder geval verwijderd indien u om verwijdering verzoekt, danwel uw toestemming intrekt, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Hoe beveiligt Integra uw persoonsgegevens?

Integra heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Verder treft Integra voorzieningen voor een goede beveiliging van haar systemen. Integra maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking door Integra van uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij verwerken. Behalve het recht op inzage, heeft u tevens recht op verbetering, aanvulling, beperking, verwijdering (tenzij wij verplicht zijn deze te bewaren), afscherming en overdracht (dataportabiliteit) van uw persoonsgegevens. Verder kunt u een eenmaal aan Integra gegeven toestemming te allen tijde intrekken. U dient er rekening mee te houden dat uw verzoek om verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens, maar ook uw verzoek om intrekking van uw toestemming betekent dat u niet meer van onze diensten gebruik kunt maken.

Indien u van uw bovengenoemde rechten gebruik wenst te maken, of vragen heeft over ons privacy beleid kunt u ons (bij voorkeur) bereiken per e-mail info@integralifestyle.nl maar u kunt ons uiteraard ook per post bereiken: Postbus 45, 7140 AA Groenlo. Wij zullen dan binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren.

Mocht u alsnog een klacht hebben omtrent de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) een klacht indienen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Gebruikt Integra cookies?

Integra maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt het plaatsen van cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen via uw browser.

Integra maakt gebruik van drie soorten cookies:

– functionele cookies: deze zijn noodzakelijk om de website te kunnen laten functioneren en deze gebruikersvriendelijker te maken;

– analytische cookies:  (Google Analytics) deze gebruiken wij om ons inzicht te bieden in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Wij hebben de instellingen van Google Analytics zo aangepast dat de gegevens niet worden gebruikt voor andere Google diensten en dat de laatste cijfers van de verzamelde IP-adressen direct worden gewist.

– tracking cookies (of social media cookies)?

Contact

Mocht u vragen en/of opmerkingen over of problemen hebben met deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via ons e-mailadres: info@integralifestyle.nl

Wijzigingen in ons privacy beleid

Integra kan haar privacy beleid en daarmee deze privacy verklaring te allen tijde aanpassen. Integra adviseert u om deze Privacyverklaring regelmatig te contoleren. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 5 oktober 2018